556 | 8R5C6N | Goju-Kai Karate Dresden e.V. | Caritas | Frau